Găzduire Cămine pentru Persoane Vârstnice

 

Condiții

Condiţiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a fi internată într-un centru rezidenţial din subordinea Direcției de Asistență Socială Brăila sunt următoarele:

a.  are domiciliul stabil în municipiul Brăila de cel puțin 12 luni (adeverință eliberată de către Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Brăila din care să reiasă situația locativă a solicitantului din ultimele 12 luni, dacă este cazul);
b.  este persoană vârstnică în sensul Legii 292/2011, legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, persoana care a împlinit vârsta de 65 ani;
c.  există locuri disponibile în centrele rezidenţiale care respectă integritatea, identitatea, demnitatea şi nevoile de îngrijire ale persoanelor vârstnice;

Internarea persoanelor vârstnice într-un centru rezidențial se face cu acordul expres al acestora

Nu vor beneficia de servicii sociale de îngrijire în centrele rezidenţiale, persoanele vârstnice care au încheiat un contract de vânzare - cumpărare cu clauză de întreţinere;

 

Acte necesare

Dosarul solicitantului în vederea admiterii în cadrul centrului rezidenţial se depune la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila şi va cuprinde, după caz, următoarele documente aflate în termen de valabilitate:

a. Cererea scrisă a persoanei interesate, a reprezentantului legal al acesteia, etc.;
b. Copii de pe actele de stare civilă/identitate (buletin de identitate, carte de identitate, certificat de naştere, căsătorie, deces pentru soţ/soţie, etc.) pentru beneficiar, susţinători şi membrii familiei acestora;
c. Acte privind veniturile realizate (cupon de pensie, adeverinţă de salariu, contract de depozit etc.) sau declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri - atât din partea susţinătorilor legali cât şi din partea potenţialului beneficiar;
d. Acte referitoare la situaţia juridică a imobilului în care locuieşte beneficiarul, cu sau fără forme legale (contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere etc.);
e. Adeverinţă de la asociaţia de proprietari cu numărul şi numele persoanelor care locuiesc în imobil, atât pentru persoana vârstnică cât şi pentru susţinătorii legali sau declaraţie pe proprie răspundere cu privire la componenţa familiei în situaţia în care aceştia locuiesc la casă, dacă este cazul;
f.  Declarație scrisă a susținătorilor legali privind motivele internării persoanei vârstnice intr-un centru rezidențial;
g. Copie de pe ultima hotărâre judecătorească definitivă, prin care s-au stabilit obligaţii de întreţinere ale unor persoane în favoarea sau în obligaţia persoanei beneficiare îngrijite în cămin, dacă este cazul; copii de pe ultima hotărâre judecătorească definitivă, prin care cei care datorează plata contribuţiei de întreţinere au stabilite obligaţii de întreţinere şi faţă de alte persoane;
h. Adeverinţă medicală cu privire la bolile cronice şi afecţiunile pentru care necesită îngrijire specială, după caz, eliberată de medicul de familie/entităţile Competente - pentru beneficiari;
i.  Adeverința medicală eliberată de medicul psihiatru trebuie să conțină afecțiunea persoanei vârstnice însoțită de sintagma «fără tulburări de comportament, stabilizat/ă terapeutic, apt pentru colectivitate-pentru solicitant;
j. Analize şi investigaţii medicale, după caz: radiografie pulmonară (facultativă în cazul persoanelor netransportabile), VDRL, examen coproparazitologic şi coprobacteriologic - pentru potenţialul beneficiar;
k. Testare Covid-19 – rezultat NEGATIV;
l.  Acordul potenţialului beneficiar/reprezentant legal/susţinător legal cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date
m. Acordul potenţialului beneficiar/reprezentant legal/susţinător legal cu privire la verificarea datelor cu privire la depozite bancare, contribuţii, venituri, vehicule, clădiri, terenuri, în sistemul electronic Patrimven.
n. Copie dupã actul care atestã calitatea de reprezentant legal al persoanei lipsite de capacitate de exerciţiu.
În cazul în care  din actele prezentate nu se clarifică situaţia locativă, familială şi financiară a petentului, se vor solicita şi alte acte particulare fiecărui caz în parte .

 

ATENȚIE!

  1. Pentru găzduirea într-un centru rezidențial este necesară efectuarea unui test COVID-19, în termen de 48 ore de la data emiterii Dispoziției de internare, al cărui rezultat trebuie să fie negativ .
  2. În termen de 24 ore de la data rezultatului negativ, aveți obligația să vă prezentați la centru pentru găzduire.

 

Formulare

Cerere internare camine