Ajutor de urgență

 

Ajutorul de urgență se poate acorda pentru situații de dificultate și pentru prevenirea sau reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială ale unuia sau mai multor membrii de familie a căror nevoie identificată constituie o situație particulară și necesită intervenție individualizată, conform Hotărârii nr. 129/12.03.2024 privind Stabilirea situațiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgență precum și aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență la nivelul municipiului Brăila.

CONDIȚII

 • Ajutorul de urgență se acordă familiilor sau persoanelor singure care se află în stare de necesitate și care realizează venitul net pe membru de familie până la valoarea salariului minim net pe economie;
 • Ajutorul de urgență se acordă sub rezerva achitării obligațiilor de plată la bugetul local de persoana solicitantă/membrii familiei acesteia;
 • Nu pot beneficia de ajutorul de urgență persoanele și membrii familiei care dețin în proprietate, închiriere, concesiune, comodat etc. bunuri care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, conform Anexei nr. 4 la H.G. nr. 1154/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de Aplicare a Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune.

 

ACTELE NECESARE

PENTRU ACORDAREA AJUTOARELOR DE URGENȚĂ, conform H.C.L.M. nr. 129/12.03.2024 privind Stabilirea situaţiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgență precum și Aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență la nivelul municipiului Brăila

Actele de identitate valabile ale fiecărui membru de familie (carte/buletin de identitate, pașaport, carte de identitate provizorie, certificat de naștere pentru copiii sub 14 ani, permis de ședere temporară sau permanentă sau document de identitate pentru cetățenii străini sau apatrizi) - original și copie;

Documente din care să rezulte situația juridică a minorului față de reprezentantul său legal – hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției, de încuviințare a adopției, de instituire a măsurii de plasament, de încredințare spre creștere și educare etc. – original și copie;

Certificat de căsătorie/ certificat de deces/ Hotărâre judecatorească definitivă și irevocabilă de divorț – original și copie;

Dovada privind totalitatea veniturilor nete lunare realizate in luna anterioara depunerii cererii, de solicitant şi pentru fiecare membru al familiei: salariul net (cu mentiunea daca beneficiaza (si valoarea bonurilor)/ sau nu de bonuri de masa, norma de hrana sau alte sporuri fixe lunare), pensie, indemnizatii, alocatii, etc.

Acte din care să rezulte calitatea titularului față de imobilul pentru care se solicită ajutorul: proprietar (copie după actul de proprietate, donație, certificat de moștenitor dacă s-a dezbătut succesiunea, etc), chiriaș (copie contract de închiriere), împuternicit (împuternicire notarială de la proprietar/chiriaș), dovada calității de reprezentant legal, contractul de înstrăinare cu clauză de întreținere;

Documente eliberate de autorităţile competente pentru constatarea situaţiilor de necesitate sau a situaţiilor deosebite (ex. Proces-Verbal de intervenție sau altele);

Dovada restanţelor către furnizori (apă, energie electrică, gaze naturale) din care sa reiasa perioada, suma datorata, penalitatile/dobanzile/plati accesorii, şi notificarea/somaţia de plată în acest sens;

Notificare debranșare utilități sau factura proformă privind valoarea lucrării (branșare/rebranșare);

Citație privind acționarea în instanță pentru neplata întreținerii sau chiriei;

Adeverinţă şi/sau scrisoare medicală eliberată de medicul de familie sau de medicul specialist, precum şi alte documente medicale justificative recente eliberate de autorităţile competente (din ultimele 3 luni) în domeniu care să ateste situaţia de dificultate invocată în cerere;

Pentru achiziţia de medicamente, echipamente, dispozitive medicale, proteze, orteze sau alte materiale sanitare, dovada eliberată de autorităţile competente privind costul total al acestora, precum şi cheltuielile suportate de acestea/nivel compensare;

Adeverinţă de la asociaţia de proprietari din care să rezulte numărul persoanelor care locuiesc în imobil şi nominalizarea acestora, plăţile restante/efectuate, perioada restantă. În cazul persoanelor care își achită gazele prin intermediul asociațiilor și solicită acordarea ajutorului de urgență pentru acoperirea plăţilor restante la furnizorii de utilităţi publice este necesară să se facă mențiunea în adeverință și a sumelor primite cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinţei;

Certificatele de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele, taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, pentru solicitant şi fiecare membru al familiei/persoana cu care acesta locuieşte vor fi obținute de către Direcţia de Asistenţă Socială;

Poliţa de asigurare împotriva dezastrelor naturale şi sau/înscrisul de constatare şi evaluare a prejudiciilor, precum şi de stabilire a cuantumului despăgubirii în cazul producerii riscului asigurat, potrivit prevederilor Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată;

Orice alte acte necesare soluţionării cazului, solicitate de reprezentanții instituției.

ACTELE NECESARE

PENTRU ACORDAREA AJUTOARELOR DE URGENȚĂ CONSTÂND ÎN LEMNE DE FOC, conform H.C.L.M. nr. 129/12.03.2024 privind Stabilirea situaţiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgență precum și Aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență la nivelul municipiului Brăila

 

 • Actele de identitate valabile ale fiecărui membru de familie (carte/buletin de identitate, pașaport, carte de identitate provizorie, certificat de naștere pentru copiii sub 14 ani, permis de ședere temporară sau permanentă sau document de identitate pentru cetățenii străini sau apatrizi) - original și copie;
 • Certificat de căsătorie/ certificat de deces/ Hotărâre judecatorească definitivă și irevocabilă de divorț – original și copie;
 • Acte din care să rezulte calitatea titularului față de imobilul pentru care se solicită ajutorul: proprietar (copie după actul de proprietate, donație, certificat de moștenitor dacă s-a dezbătut succesiunea, etc), chiriaș (copie contract de închiriere), împuternicit (împuternicire notarială de la proprietar/chiriaș), dovada calității de reprezentant legal, contractul de înstrăinare cu clauză de întreținere;
 • Dovada privind totalitatea veniturilor nete lunare realizate in luna anterioara depunerii cererii, de solicitant şi pentru fiecare membru al familiei: salariul net (cu mentiunea daca beneficiaza (si valoarea bonurilor)/ sau nu de bonuri de masa, norma de hrana sau alte sporuri fixe lunare), pensie, indemnizatii, alocatii, etc.
 • Orice alte acte necesare soluţionării cazului, solicitate de reprezentanții instituției.

 

CONDIȚII

 • Ajutorul de urgență constând în lemne de foc se acordă familiilor sau persoanelor singure care se află în stare de necesitate și care realizează venitul net pe membru de familie până la valoarea salariului minim net pe economie;
 • Ajutorul de urgență se acordă sub rezerva achitării obligațiilor de plată la bugetul local de persoana solicitantă/membrii familiei acesteia;
 • Nu pot beneficia de ajutorul de urgență persoanele și membrii familiei care dețin în proprietate, închiriere, concesiune, comodat etc. bunuri care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, conform Anexei nr. 4 la H.G. nr. 1154/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de Aplicare a Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune.

 

ACTELE NECESARE

PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI DE INMORMANTARE, conform H.C.L.M. nr. 129/12.03.2024 privind Stabilirea situaţiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgență precum și Aprobarea regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență la nivelul municipiului Brăila

 

1) Certificatul de deces, în original şi în copie;

2) Actul de identitate al solicitantului/membrilor familiei decedatului;

3) Acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relaţia de rudenie cu decedatul sau acte care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator, după caz;

4) Actul imobilului aflat în proprietatea persoanei decedate/a imobilului în care persoana decedată locuia cu familia/alte persoane neînrudite, după caz;

5) Taloane de plată/cupoane pentru toate tipurile de pensie sau indemnizaţie cu caracter permanent eliberate în luna anterioară depunerii cererii, pentru solicitant şi pentru fiecare membru al familiei sau persoanele cu care locuia decedatul; adeverinţe de salarizare privind veniturile nete realizate de către solicitant şi membrii familiei eliberate în luna anterioară depunerii cererii pentru acordarea ajutorului de deces (în cazul membrilor de familie al solicitantului care locuiau cu decedatul); orice alte dovezi privind veniturile nete realizate;

6) Dovezi privind suportarea cheltuielilor generate de serviciile funerare (facturi, chitanţe, bonuri fiscale);

7) Declaraţie pe propria răspundere ca nu avea calitatea de asigurat/coasigurat.

 

CONDIȚII

 • Ajutorul de înmormântare în cazul decesului unei persoane (alta decât cea beneficiară de ajutor de incluziune) care nu are calitatea de asigurat/coasigurat în sistemul national de asigurări sociale de stat
 • Ajutorul se acordă familiilor sau persoanelor singure solicitante care realizează un venit net pe membru de familie de până la valoarea salariului minim net pe economie, în vigoare la data solicitării;
 • Ajutorul de urgență se acordă sub rezerva achitării obligațiilor de plată la bugetul local de persoana solicitantă/membrii familiei acesteia;
 • Ajutorul de înmormântare se încasează o singură data de către persoana care solicită acest beneficiu;
 • Ajutorul de înmormântare reprezintă o parte din cheltuielile generate de înhumare și se acordă, în termen de cel mult 6 luni de la data survenirii decesului;
 • Ajutorul se acordă unei singure persoane care poate fi după caz, soțul/soția supraviețuitor/supraviețuitoare, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moștenitorul în condiții le dreptului comun sau, în lipsa acestuia, persoana care dovedește că a suportat cheltuielile cu înmormântarea.

 

ACORDAREA PREMIULUI PERSOANELOR CU VÂRSTA EGALĂ SAU MAI MARE DE 100 ANI (PERSOANE CENTENARE)- conform H.C.L.M. nr. 25/31.01.2023 privind Aprobarea Regulamentului de acordare a unui premiu persoanelor cu vârsta egală sau mai mare de 100 de ani (personae centenare)

 • Acordarea premiului financiar se realizează în baza unei solicitări care cuprinde o solicitare și copia actului de identitate.

 

CONDIȚII

 • Să aibă vârsta egală sau mai mare de 100 ani
 • Să aibă domiciliul în municipiul Brăila

 

Formulare

 

Cerere ajutor de urgenta

Consimtamant utilizare mijloace electronice